At Yarışı Haber Sitesi | At Yarışları Video | Galoplar | Ganyan Bilgileri

at yarışı facebook at yarışı twitter at yarışı vimeo rss at yarışı Reklamlarınız için : info@liderform.com.tr

Yönetmelik Değişikliğindeki dikkat çeken değişen Maddeler

24 Haziran 2018 / 10:23   |   668 Okundu   YAZDIR

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bir sene önceki yarış gelirinin % 40’ından az olmamak koşuluyla ayrılan ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır. Ancak bir koşuda Türkiye’de doğmuş atlarla doğduğu yıl içinde ithal edilen atların birlikte veya ayrı gruplarda koşmaları halinde, dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100’ünü, doğduğu yıl içinde ithal edilen atlar ise % 75’ini alırlar.”

b) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 25 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ithal edilen atlara, yetiştiricilik primi ödenmez.” (Bu maddenin bize göre mutlaka değişmesi gerekir)

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “%25’inden” ibaresi “%50’sinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Jokey lisansı olmayanlar koşularda jokey olarak at binemez. Jokey lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerlidir. Jokeylere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Jokey lisansı vizeli olmayanlar, koşularda jokey olarak at binemeyeceği gibi idmanlarda at da çalıştıramaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakanlık tarafından, ihtiyaç duyulması halinde komiser yardımcılığı sınavı açılır. Sınavın içeriği, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Koşuya kayıtlı atın sahibi, at sahibi vekili veya antrenörü atın o koşuya katılıp katılmayacağını, seyisinin adı ile birlikte lisans numarasını, atın binicisinin adını, kilosunu, binicisi apranti ise ağırlık indirimini, ata aksesuar takılıp takılmayacağını, dil bağı, burun bandı gibi özel aksesuarları yazılı ve imzalı olarak deklarede kayıt bürosuna bildirmek zorundadır. Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi kullanılarak kimlik tespiti yapılması halinde, ayrıca kişinin imzasının alınmasına gerek yoktur. Bu bildirim zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at koşuya iştirak ettirilmez. Yarış Müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılan deklareler yazılı ve imzalı olarak yapılmış kabul edilir.”

“(4) Deklaresi yapılan bir atın hastalık veya arıza sebepleri ile koşudan çekilmesi, ancak atın en az iki saha veteriner hekimince ilgili talimatnameler doğrultusunda verilecek rapor üzerine, Yarış Komiserler Kurulunun kararıyla mümkündür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin madde başlığı “Atın kiralanması, at sahibi belgesi ve ortak at koşturulması” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Birden fazla sahibi olan atlar sadece bir ortağın üzerine koşabilir. Ancak bu durum, diğer ortakların yarışlarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Ortak at koşturmak için; tüm ortakların at sahibi belgesine sahip olmaları ve ortaklar arasında düzenlenerek noter tarafından onaylanmış sözleşmenin veya muvafakatnamenin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gereklidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı “Koşu sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Koşuya katılan atın koşuyu kazanmış sayılması için; binicisinin ata binili vaziyette koşu sahasını tamamlayarak varış çizgisine ilk burnu değen at olması şarttır. Diğer sıralamalarda aynı esasa göre belirlenir. Binili vaziyet; atın, start hakemi emrine girdikten itibaren varış çizgisine burnu değene kadar atın binicisinin yerle teması olmamasıdır. Koşuların icrası ve tartı yükümlülükleri ile ilgili hükümler saklıdır.”

Benzer Haberler

Yorum yapın